Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

1. Lãnh đạo UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -  2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 Vương Văn Võ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
2 Nguyễn Thị Phương Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
3 Triệu Đình Dũng Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Thành viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Bế Xuân Bối

Trưởng phòng Tư pháp huyện

2

Bế Văn Bưu

Trưởng phòng Nội vụ huyện

3

Phương Văn Côn

Trưởng Công an huyện

4

Nông Văn Dẫn

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

5

Lưu Trọng Hính

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

6

Nguyễn Thị Khoa

Trưởng phòng Dân tộc huyện

7

Bàng Thị Lan

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện

8

Trần Thị Oanh

Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện

9

Hoàng Nguyên Sáng

Chánh Thanh tra huyện

10

Nguyễn Văn Tám

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

11

Nông Văn Thuận

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

12

Trần Thị Viễn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

13

Lý Văn Chiến

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

14

Nông Thị Hiên

Trưởng phòng Y tế huyện

15

Nông Trung Trực

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện