Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân

1. Lãnh đạo UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -  2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 Vương Văn Võ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
2 Nguyễn Thị Phương Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
3 Triệu Đình Dũng Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Thành viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Bế Xuân Bối Trưởng phòng Tư pháp huyện
2 Bế Văn Bưu Trưởng phòng Nội vụ huyện
3 Phương Văn Côn Trưởng Công an huyện
4 Nông Văn Dẫn Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
5 Lưu Trọng Hính Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
6 Nguyễn Thị Khoa Trưởng phòng Dân tộc huyện
7 Bàng Thị Lan Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện
8 Trần Thị Oanh Trưởng phòng Lao động TB&XH huyện
9 Hoàng Nguyên Sáng Chánh Thanh tra huyện
10 Nguyễn Văn Tám Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
11 Dương Văn Thịnh Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện
12 Trần Thị Viễn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện