Ủy ban MTTQ

Ủy ban MTTQ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lăng Văn Tán

Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

2

Nông Thị Huyền

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

3

Hoàng Văn Kham

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện