Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
30/BC-BCĐ 05/01/2024 BÁO CÁO Đánh giá kết quả quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Chương trình số 05/CT-HU về phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, đô thị, du lịch) giai đoạn 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 1
22/BC-BCĐ 04/01/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
3313/UBND-BCĐ 12/10/2023 V/v Hướng dẫn bình xét Danh hiệu Gia đình văn hóa, Xóm, Tổ dân phố văn hóa năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1565/HK-UBND 26/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin tại cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1557/BC-UBND 25/05/2023 Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nội dung đột phá về phát triển Du lịch -Dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 -2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1262/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, thể thao trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
1263/KH-UBND 28/04/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” thuộc dự án 6 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
1235/KH-UBND 27/04/2023 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
286/KH-UBND 11/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
44/KH-UBND 06/01/2023 Kế Hoạch Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
12
Cơ quan ban hành