Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/BC-HĐND 20/02/2024 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
17/BC-HĐND 19/02/2024 BÁO CÁO Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 6
09/TB-HĐND 05/01/2024 THÔNG BÁO: Kết quả đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2023 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/TB-HĐND 05/01/2024 THÔNG BÁO: Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
06/TB-HĐND 05/01/2024 THÔNG BÁO Phân công tiếp công dân và lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/BC-TĐB 05/01/2024 BÁO CÁO: Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/NQ-HĐND 05/01/2024 NGHỊ QUYẾT: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Quý Quân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/NQ-HĐND 05/01/2024 NGHỊ QUYẾT: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Qúy Quân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/CTr-HĐND 04/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH Công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/CTr-HĐND 04/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH: Công tác năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678
Cơ quan ban hành