Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1329/KH-UBND 08/05/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 01, Nội dung 01 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 3
104/QĐ-UBND 14/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Lượt xem: 0
Tải về 4
102/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (Bằng khen)
Lượt xem: 0
Tải về 2
104/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH TTLĐXS)
Lượt xem: 0
Tải về 1
103/TTr-UBND 13/01/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng công tác năm 2022 (DH Cờ thi đua)
Lượt xem: 0
Tải về 1
65/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể dẫn đầu khối thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
68/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
69/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
67/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích trong phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 3
66/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành