Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 1075
  • Trong tuần: 18 162
  • Tháng hiện tại: 67 933
  • Tổng lượt truy cập: 1581780
Đăng nhập
4 tháng đầu năm Trung tâm Chính trị huyện mở 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng

4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện Hà Quảng đã mở 6 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên, góp phần nâng cao lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhận thức về lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

anh tin bai

Đồng chí Nông Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện  trao giấy chứng nhận cho các học viên

Cụ thể, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức mở 6 lớp với 516 học viên, trong đó có: 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 83 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Quân đội và công dân đăng ký nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân các xã, thị trấn năm 2023; 3 lớp nhận thức về Đảng cho 244 học viên quần chúng ưu tú; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ dành cho 113 cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 76 học viên.

Nội dung giảng dạy đảm bảo tính mới mẻ, gắn nội dung bài giảng với tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Giảng viên luôn đổi mới phương thức giảng dạy để phù hợp với tình hình lớp học, tăng cường thảo luận và viết bài thu hoạch. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức, quản lý chặt chẽ, kiểm tra, đánh giá xếp loại học viên và cấp giấy chứng nhận đảm bảo đúng hướng dẫn, quy định.

 Thông qua học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về giáo dục lý luận chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.

Hoàng Đào - Đinh Dừa