Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 573
  • Trong tuần: 19 482
  • Tháng hiện tại: 70 580
  • Tổng lượt truy cập: 1857001
Đăng nhập
Xã Lũng Nặm tập trung triển khai nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Xác định nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương thực hiện có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Đảng bộ, chính quyền xã Lũng Nặm đang tập trung nguồn lực, triển khai các Chương trình kịp thời và chính xác nhất.

anh tin bai

Nhà văn hoá xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm được thực hiện từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022

Năm 2023 này xã Lũng Nặm được huyện Hà Quảng phân bổ, giao thực hiện trên 3 tỷ 580 triệu đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó vốn sự nghiệp 3 tỷ 379 triệu đồng và vốn đầu tư 243,5 triệu đồng. Đối với 952 triệu nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xã Lũng Nặm sẽ triển khai 04 Dự án, bao gồm: Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và Dự án 7 về nâng cao năng lực giám sát, đánh giá chương trình. Với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Lũng Nặm sẽ tiến hành hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN và hỗ trợ kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình.

Chủ tịch UBND xã Lũng Nặm Dương Văn Thọ cho biết: Với đặc thù là xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung sống, phong tục tập quán khác nhau, trình độ dân trí còn hạn chế, việc thực hiện phát triển sản xuất của một bộ phận nhân dân vẫn chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp, chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún không thực hiện theo chuỗi giá trị sản xuất. Do vậy, ngoài việc nỗ lực triển khai tốt các nguồn vốn đã được giao, xã sẽ tiếp tục đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số mua sắm máy móc, trang thiết bị, cây giống, con giống để sản xuất đảm bảo cuộc sống ổn định, bền vững. Hỗ trợ xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường giao thông, đường nội đồng…

 Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG tại địa phương, thời gian tới, xã Lũng Nặm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện Chương trình. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ đây là chính sách, chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước; phát huy sự tham gia trách nhiệm của người dân trong việc tổ chức triển khai các chương trình MTQG. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG.

Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch, rà soát các danh mục cần đầu tư hỗ trợ, tăng cường lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, tránh chồng chéo, lãng phí; nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho cán bộ và cộng đồng trong tham gia thực hiện các chương trình MTQG. Bám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần thuộc từng chương trình đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn, đảm bảo chất lượng dự án đầu tư phát huy hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, tránh lãng phí…/.

Hoàng Đào