Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Quá trình phát triển

Sau năm 1954, huyện Hà Quảng có 28 xã: Bình Lãng, Cải Viên, Cần Yên, Cô Mười, Đa Thông, Đào Ngạn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Kéo Yên, Lũng Nặm, Lương Can, Lương Thông, Mã Ba, Nà Sác, Ngọc Động, Nội Thôn, Phù Ngọc, Quý Quân, Sóc Hà, Sỹ Hai, Thanh Long, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Vân An, Xuân Hòa, Yên Lũng, Yên Sơn.

Ngày 7 tháng 4 năm 1966, tách 8 xã: Bình Lãng, Cần Yên, Đa Thông, Lương Can, Lương Thông, Ngọc Động, Thanh Long, Yên Sơn để thành lập huyện Thông Nông.[2]

Năm 1979, Hà Quảng là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề trong Chiến tranh biên giới Việt-Trung.

Ngày 10 tháng 6 năm 1981, sáp nhập xã Yên Lũng vào xã Kéo Yên; chuyển xã Cô Mười về huyện Trà Lĩnh quản lý.[3]

Huyện Hà Quảng còn lại 18 xã trực thuộc gồm: Cải Viên, Đào Ngạn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Kéo Yên, Lũng Nặm, Mã Ba, Nà Sác, Nội Thôn, Phù Ngọc, Quý Quân, Sóc Hà, Sỹ Hai, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Vân An, Xuân Hòa.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, giải thể xã Xuân Hòa để thành lập thị trấn Xuân Hòa và xã Vần Dính.[4]

Đến cuối năm 2019, huyện Hà Quảng có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Xuân Hòa và 18 xã: Cải Viên, Đào Ngạn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Kéo Yên, Lũng Nặm, Mã Ba, Nà Sác, Nội Thôn, Phù Ngọc, Quý Quân, Sóc Hà, Sỹ Hai, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà, Vân An, Vần Dính.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Cao Bằng[1]. Theo đó:

 • Sáp nhập toàn bộ 357,38 km² diện tích tự nhiên và 24.441 người của huyện Thông Nông (gồm thị trấn Thông Nông và 10 xã: Bình Lãng, Cần Nông, Cần Yên, Đa Thông, Lương Can, Lương Thông, Ngọc Động, Thanh Long, Vị Quang, Yên Sơn) trở lại huyện Hà Quảng.
 • Hợp nhất hai xã Đào Ngạn và Phù Ngọc thành xã Ngọc Đào.
 • Sáp nhập xã Vần Dính vào xã Thượng Thôn.
 • Sáp nhập xã Sỹ Hai vào xã Hồng Sỹ.
 • Sáp nhập xã Nà Sác vào xã Trường Hà.
 • Sáp nhập xã Hạ Thôn vào xã Mã Ba.
 • Sáp nhập xã Vân An vào xã Cải Viên.
 • Sáp nhập xã Kéo Yên vào xã Lũng Nặm.
 • Sáp nhập xã Bình Lãng vào xã Thanh Long.
 • Sáp nhập xã Vị Quang vào xã Cần Yên.

Huyện Hà Quảng có 2 thị trấn và 19 xã như hiện nay.