Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ủy ban nhân dân

 

1. Thông tin chung

- Địa chỉ: TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

- Số điện thoại: 02063862301

- Email: ubndhaquang@caobang.gov.vn

2. Lãnh đạo UBND huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021 -  2026

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Phạm Xuân Tùng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  0972012299  tungpx.hq@caobang.gov.vn
2 Nguyễn Thị Phương Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện  0914595251  phuongnt.hq@caobang.gov.vn
3  Bế Văn Bưu Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện  0916821134  buubv.hq@caobang.gov.vn

 

3. Uỷ viên UBND huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 Số điện thoại Email 

1

Nông Văn Nhất

Trưởng phòng Dân tộc huyện

 0947559670  nhatnv.hq@caobang.gov.vn

2

Triệu Thị Hoa

Trưởng phòng Nội vụ huyện

 0986877698  hoatt.hq@caobang.gov.vn

3

Nguyễn Hảo Như

Trưởng Công an huyện

 0912157819  nhunh.hq@caobang.gov.vn

4

Nguyễn Quốc Hưng

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

 0835905199  hungnq.hq@caobang.gov.vn

5

Lưu Trọng Hính

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

 0987878388  hinhlt.hq@caobang.gov.vn

6

Đàm Thị Ngân

Trưởng phòng Tư pháp huyện

 0854900663  ngandt.hq@caobang.gov.vn

7

Ngân Thị Hoàng Yến

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

 0914909313  yennth.hq@caobang.gov.vn

8

Nông Văn Thuận

Trưởng phòng Lao động - TB&XH huyện

 0975427999  thuannv.hq@caobang.gov.vn

9

Nông Thị Hiên

Chánh Thanh tra huyện

 0838080199  hiennt.hq@caobang.gov.vn

10

Dương Công Định

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

 0915448818  dinhnc.hq@caobang.gov.vn
11 Trần Thị Viễn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  0913398826  vientt.hq@caobang.gov.vn

12

Lý Văn Chiến

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

 0835188688  chienlv.hq@caobang.gov.vn

13

Nông Trung Trực

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 0984284171  trucnt.hq@caobang.gov.vn

 

4. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và chủ tịch UBND huyện

(Điều 27, 28, 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015)

Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện

1. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.