Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1575/UBND-TNMT 27/05/2023 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1540/QĐ-UBND 25/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dự án 1 Mua sắm trang thiết bị Dự án: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, thuộc Dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán
Lượt xem: 0
Tải về 0
1536/QĐ-UBND 23/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán thực hiện nội dung 2 và nội dung 3 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025 của phòng Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1525/BC-UBND 23/05/2023 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
1501/BC-UBND 22/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nội dung đột phá về Nông nghiệp giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1502/BC-UBND 22/05/2023 BÁO CÁO Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1518/BC-UBND 22/05/2023 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 0
Tải về 3
1510/BC-UBND 22/05/2023 Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1491/BC-UBND 21/05/2023 BÁO CÁO Tình hình triển khai và kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐND tỉnh sau khi Đề án được phê duyệt 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1462/BC-UBND 18/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình số 05-CTr-HU, Chương trình số 06-CTr/HU và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Hà Quảng
Lượt xem: 0
Tải về 0
123
Cơ quan ban hành